បដា

មុខងារ និងជម្រើស កម្មវិធីបន្ថែម

  • លក្ខណៈពិសេស និងជម្រើសកាបូប

    លក្ខណៈពិសេស និងជម្រើសកាបូប

    មានផ្នែកផ្សេងៗនៃថង់វេចខ្ចប់ ដូចជាសន្ទះខ្យល់ ដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើនៅលើថង់វេចខ្ចប់កាហ្វេ ដើម្បីធានាថាកាហ្វេនៅខាងក្នុងអាច "ដកដង្ហើម"។ជាឧទាហរណ៍ ការរចនាចំណុចទាញស្តង់ដារនៃរាងកាយមនុស្ស ជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់វត្ថុធ្ងន់ៗ។នៅលើវេចខ្ចប់។